home
diensten
tarieven
over dubbel f
contact
Algemene voorwaarden

Op alle leveringen zijn de Algemene Voorwaarden Tekstbureau Dubbel F van toepassing.

Algemene voorwaarden Tekstbureau Dubbel F

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘de leverancier’ en ‘de opdrachtgever’. Met ‘de leverancier’ wordt bedoeld: Tekstbureau Dubbel F, gevestigd te Oudemolen Nb. Met ‘de opdrachtgever’ wordt bedoeld degene die een product of dienst afneemt van Tekstbureau Dubbel F, of van plan is dat te doen.

2. Geldigheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de leverancier, tenzij leverancier en opdrachtgever op één of meer punten expliciet een afwijkende regeling afspreken.

3. Grondslag offertes
Op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door leverancier een offerte gedaan. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

4. Offertes
1. Bij alle offertes worden de volgende punten opgenomen, voor zover van toepassing en voor zover van invloed op de prijs:
het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van het product of de dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
de materialen of gegevens die de opdrachtgever zal verstrekken;
de wijze waarop het product of de dienst zal worden aangeleverd (papier of bestand; post, fax of e-mail);
eventueel de plaats waar de dienst wordt verricht (thuis of op een door de opdrachtgever te bepalen werkplek);
bijkomende kosten (reiskosten, telefoonkosten, kosten van aanschaf van publicaties).

2. De offerte kan vermelden:
een totaalprijs voor het hele project, dan wel:
een uurloon plus een raming van het verwachte aantal te besteden uren en van de bijkomende kosten;
voor correctiewerkzaamheden geldt een woordtarief in plaats van een uurloon.

3. De offerte is altijd exclusief BTW, maar vermeldt wel het van toepassing zijnde BTW-percentage.

4. Voor werkzaamheden die in het weekend dienen te worden verricht, kan een toeslag worden gevraagd. De
opdrachtgever dient van tevoren wel expliciet aan te geven dat hij dit van de leverancier verlangt. Doet hij dat niet, dan gaat de offerte uit van de gebruikelijke werktijden.

5. Aanvaarding opdracht
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten gelden dezelfde prijzen, levertermijnen en eisen aan het product of de dienst als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht van dezelfde opdrachtgever, tenzij leverancier en opdrachtgever iets anders overeenkomen.

6. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
De opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie teneinde de uitvoering van de opdracht zo min mogelijk te vertragen.

7. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Leverancier kan bij de uitvoering van de opdracht derden betrekken. Dit geschiedt uitsluitend in onderling overleg met opdrachtgever.

8. Betalingsvoorwaarden
Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders is overeengekomen. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan leverancier met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een of andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

9. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
Wanneer beide partijen tussentijds overeenkomen de werkwijze of de omvang van de opdracht aan te passen, verandert er een en ander in de planning en de kostenraming. De opdrachtgever aanvaardt dat. De gevolgen van de veranderingen worden door leverancier zo snel mogelijk gemeld aan de opdrachtgever. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal leverancier de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. Afsluiting van de opdracht
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 7 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever leverancier hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Indien een van de partijen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, kunnen zij de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Leverancier heeft, indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Leverancier mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Leverancier behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. Vertrouwelijkheid
Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Leverancier zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van leverancier aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van leverancier, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid
Leverancier is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door leverancier van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat leverancier voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij de opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 


disclaimer                algemene voorwaarden